Quick Search:       Advanced Search

Ranking of the papers with high impact

Total  14455 Records  Total  723 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameVol. Issue NO.Number of ClickCopy
20140078 Research on Homogeneous Microstruture of Bulk K4169 Superalloy Obtained by Stable Undercooling zhangkeren,Xie Faqin,Hu Rui,Li Jinshan and Wu Xiangqing 2016,45(2):282-286 6124
20140714 The formation and influence mechanism as well as experimental characterization of composite porosity li shu jian and Zhan Lihua 2016,45(9):2282-2286 4608
20090333 Preparation of Au Colloid of Small Size in Aqueous Solution Mao Bin,Liu Bin,Wang Yunfu,Li Gongnong,Song Yuzhe,Ma Liping and Liu Guohan 2009,38(3):515-518 4194
20101222 Preparation and Optical Performance of Freestanding GaN Thick Films Hu Qiang,Wei Tongbo,Duan Ruifei,Yang Jiankun,Huo Ziqiang,Lu Tiecheng and Zeng Yiping 2010,39(12):2169-2172 4164
20080101 Effects of Yttrium and Neodymium on Microstructure and Mechanical Properties of AZ81 Magnesium Alloy Wang Xiaoqiang,Li Quanan,Zhang Xingyuan 2008,37(1):- 4109
20090241 New Research Developments in Noble Metal Core-Shell Nanoparticles Yang Xiaofeng,Dong Xiangting,Zhou Yanhui,Wang Jinxian and Liu Guixia 2009,38(2):368-372 3990
200306140 Magnetism Properties of Stainless Steel Fibers Zhang Jian1,Zhang Wenyan1,2,Yang Yanan1Zhou Yinggan1,Li Jianping1,Yang Zhaoling1,Xi Zhengping1,2 2003,(6):464-467 3978
20020129 Films 王蜀霞 王万录 等 2002,(1):73-75 3939
200806243 Crystal Growth and Property of Er3 : NaY (WO4)2 Zhu Zhongli,Chen Liang,Lin Hai,Zhao Licai,Wu Yufang,Liu Jinghe 2008,37(6):1008-1011 3922
20110632 Relativity between Surface Morphology and Phase Transition Performance of VO2(A) Thin Film GuoYingjie,Liu Zhonghua,Su Rui,Chen Jiasheng and He Jie 2011,40(6):1089-1092 3891
20090216 Microstructure and Mechanical Properties of Ti-6AL-4V Joints by Laser Beam Welding Yang Jing,Cheng Donghai,Huang Jihua,Zhang Hua,Zhao Xingke and Guo Heping 2009,38(2):259-262 3890
200604145 Synthesis and Luminescent Properties of Ternary Complexes of Europium with Aromatic Carboxylic Acid and Acrylamide Guo Dongcai1,2,Zhang Xinqian1,Shu Wangen2,He Deliang1,Yi Liming 1,Zhang Zhenzhen1 2006,35(4):581-584 3859
20150629 Effect of C Content on Properties of TiAlCxN1-x (x=0, 0.18, 0.41, 0.49, 0.69) Films Deposited by Arc Ion Plating Yang Lijun, Zhang Zehui, Li Lin and Zhang Yong 2015,44(6):1455-1458 3849
20090306 Quantification of Microstructural Features in Titanium Alloys Based on Stereology Wang Kaixuan,Zeng Weidong,Shao Yitao,Zhao Yongqing and Zhou Yigang 2009,38(3):398-403 3808
20090316 Effects of SiO2 Buffer Layer on the Characteristics of Flexible ITO Films Yu Zhinong,Xiang Longfeng,Li Yuqiong and Xue Wei 2009,38(3):443-446 3787
20130628 Thermolelectric Properties of Al-Doped (In2Te3)0.09(SnTe)0.91 Compound Fu Hong,Zhang Boquan and Cui Jiaolin 2013,42(6):1231-1235 3753
20090324 Influence of Phosphorus on Reliability of Interface between Au/Ni/Cu Pad and SnAgCu Solder Joint Lu Yudong,He Xiaoqi,En Yunfei,Wang Xin and Zhuang Zhiqiang 2009,38(3):477-480 3709
20150527 Isothermal Oxidation Behaviors of Packed Aluminide Coatings of Ni-Cr-W Superalloy at 1100 °C Wang Jian, Zhang Pingxiang, Hu Rui, Li Jinshan and Ma Jian 2015,44(5):1169-1172 3665
20080102 Shape Memory Effect and Superelastic Property of a Novel Ti-3Zr-2Sn-3Mo-15Nb Alloy Yu Zhentao,Zheng Yufeng,Zhou Lian,Wang Benli,Niu Jinlong,Huangfu Qiang,Zhang Yafeng 2008,37(1):1-5 3576
20120138 Research Center of Laser Fusion, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China Tan Xiulan,Niu Gao,Li Kai,Luo Jiangshang,Wu Weidong and Tang Yongjian 2012,41(1):169-172 3518